Diakonia

„Na všetkom, čo robia krásni ľudia, ostáva pečať krásna.“

Diakonia – zasvätená služba, ktorá vyplýva z nášho spojenia s Otcom, Synom a Svätým Duchom je vlastná rehoľnému životu. Vďaka tomuto vzťahu so Svätou Trojicou sme schopné slúžiť iným.

Každá sestra má výsadu slúžiť Božiemu ľudu skrze svoju modlitbu, pôst, utrpenie a službu v akejkoľvek forme. Našou službou je:

  • školská katechéza: Sestry vyučujú na štátnych a cirkevných základných a stredných školách náboženstvo a iné predmety V školskom prostredí sa sestry venujú aj duchovnej službe – organizovanie a vedenie duchovných obnov a exercícií pre žiakov a pedagógov, príprava aktivít v rámci liturgického roku a iných slávnostných príležitostí.
  • farská katechéza: Venujeme sa deťom, mládeži, ale i starým a opusteným ľuďom v našich farnostiach. Je nevyhnutné darovať svoj čas i ochotu deliť sa s tými, ktorí sú na pokraji, či už materiálne alebo na pokraji ducha, a túžia po vzájomnom zdieľaní sa. Vo farnostiach vedieme detské spevokoly a schádzame sa na modlitbových stretnutiach s mladými, spoločne organizujeme príležitostné akcie.
  • starostlivosť o chrámy: Ich čistota, výzdoba, krása liturgických rúch sú tiež výsledkom našej mravenčej práce.
  • život v kláštore: Za múrmi kláštora je našou prvoradou službou modlitba a každodenné skutky lásky a milosrdenstva voči tým, ktorí k nám prichádzajú. Tí, ktorí chcú pobudnúť v tichu a modlitbe niekoľko dní, majú možnosť zostať v našich spoločenstvách a načerpať duchovné aj fyzické sily.

V čase ručnej práce môžeme niekedy aj ústami, ak sa to dá – a keď nie ústami, tak srdcom chváliť Boha. „Pod vplyvom milosti spievajte Bohu vo svojich srdciach žalmy, hymny a duchovné piesne“ (Kol 3,16). I v zamestnaní máme povinnosť modliť sa a ďakovať Bohu. On dáva rukám silu k práci, svojou pravdou osvecuje rozum. Takým spôsobom nadobudneme sústredenosť ducha, naučíme sa pri každom skutku vzbudzovať úmysel páčiť sa Bohu, prosiť o úspech a ďakovať za všetko. Treba spájať modlitbu s prácou. (Sv. Bazil Veľký, OP 37)

Nikto nie je schopný prijať všetky duchovné dary, lebo milosť Svätého Ducha sa udeľuje podľa jeho vôle.

Boží plán v dejinách ľudstva uskutočníme jedine spoločne.