Generálna kapitula

Generálna kapitula vyjadruje kolegialitu na najvyššej úrovni Rádu. V čase zasadania je najvyššou zákonodárnou autoritou v Ráde a má plnú moc rozhodovať podľa predpisov cirkevného práva a Konštitúcií. Riadnu generálnu kapitulu zvoláva generálna predstavená každých šesť rokov. (Konštitúcie b. 116, 117)

Provinciálna kapitula

Provinciálna kapitula je podstatným vyjadrením kolegiality. Vyzýva každú sestru priamo alebo nepriamo k účasti na rozhodovaní. Keď zasadá, je najvyššou autoritou v provincii a má právo zostavovať štatúty, ktoré musia byť potvrdené generálnou predstavenou a jej radou. Predstavená provincie zvoláva provinciálnu kapitulu každých päť rokov. (Konštitúcie b. 154, 155)