Posledný deň kapituly sme začali tiež slávením Najsvätejšej Eucharistie, počas ktorej sme zvolávali Svätého Ducha. V príhovore nás o. Polykarp Jacoš OSBM povzbudil slovami o jednote a láske, ktorá dokonale utvára vzťah Najsvätejšej Trojice. „Jednota závisí od lásky. Ak sa zničí láska, zničí sa jedno...

O. viceprovinciál Jaroslav Štelbaský CSsR nás slávením Eucharistie a povzbudením v prednáške duchovne voviedol do ďalšieho dňa našej kapituly. K téme koinonia nám ponúkol bohaté množstvo impulzov, predovšetkým z Božieho slova a Kenotickej cesty. „Spoločenstvo odzrkadľuje hĺbku a bohatstvo tajomstva...

Druhý deň kapituly sme začali utierňou a slávením Eucharistie, ktorú celebroval o. ThDr. Milan Lach SJ. Po spoločnej modlitbe nás otec Milan povzbudil slovom o diakonii. „Najväčším a nevyčerpateľným zdrojom pre vašu diakoniu je Evanjelium. Našou diakoniou je predovšetkým uskutočňovať Božie slovo ta...

Prvý deň našej kapituly sme začali spoločnou modlitbou utierne a slávením Eucharistie. Potom nasledovalo oficiálne otvorenie kapituly predstavenou viceprovincie sr. Helenou Šimkovou OSBM. Do prvého dňa kapituly nás voviedol o. protoihumen Vladimír Sedláček OSBM povzbudzujúcim slovom, aby sme hľadali...

V spoločenstve všetkých sestier našej viceprovincie, za prítomnosti vladyku Milana Chautura CSsR, protopresbytera o. Miroslava Pohára, generálnej predstavenej Miriam Claire Kowal OSBM a generálnej radkyne sr. Naukracie Závackej OSBM sme otvorili IV. viceprovinciálnu kapitulu. Podvečer sme sa stretl...