Náš erb

Erb

Všetkým je známe videnie ohnivého stĺpa, ktoré mal sv. Efrém Sýrsky. Ikonografi, ktorí zobrazujú sv. otca nášho Bazila, s obľubou využívajú prvky spomenutého videnia.

Ohnivý stĺp siahajúci od zeme k nebu môže povzbudiť k duchovnému zanieteniu lásky. Láska a úplne zasvätenie sa Bohu a službe blížnym, to je „Oheň, ktorý nehovorí DOSŤ“ (Prís 30, 15). Takúto lásku mal náš sv. Bazil. Nad ohnivým stĺpom je zobrazené slnko, na ktorom sú tri písmená IXC (Isus Christos Sóter) čiže Ježiš Kristus Spasiteľ. Kristus bol Slnkom Bazilovho života. Z toho Slnka náš sv. otec Bazil čerpal svetlo, teplo, život. Nad menom Krista – IXC – v tom Slnku je malý krížik. Symbolizuje výzvu Kristovu: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma“ (Mt 16, 24). Celý erb je ovenčený dvoma ratolesťami: dubovou a vavrínovou. Dub – to je symbol sily, dlhého veku, vzdoru voči práchniveniu, hnitiu.

Vavrínová ratolesť – tie slúžili na vence pre víťazov, hrdinov, básnikov, askétov. Inými slovami: je to znak slávy, víťazstva.

Náš baziliánsky erb podivuhodne symbolizuje nášho veľkého svätého zakladateľa a patriarchu, rovnako nám však môže slúžiť ako hlboký znak – obraz pre našu duchovnú obnovu.