Generalát, Rím

Dôležité

 

2 % z dane

Generálna kapitula
Generálna kapitula vyjadruje kolegialitu na najvyššej úrovni Rádu. V čase zasadania je najvyššou zákonodárnou autoritou v Ráde a má plnú moc rozhodovať podľa predpisov cirkevného práva a Konštitúcií.
Riadnu generálnu kapitulu zvoláva generálna predstavená každých šesť rokov. (Konštitúcie b. 116, 117)


Provinciálna kapitula
Provinciálna kapitula je podstatným vyjadrením kolegiality. Vyzýva každú sestru priamo alebo nepriamo k účasti na rozhodovaní.
Keď zasadá, je najvyššou autoritou v provincii a má právo zostavovať štatúty, ktoré musia byť potvrdené generálnou predstavenou a jej radou.
Predstavená provincie zvoláva provinciálnu kapitulu každých päť rokov. (Konštitúcie b. 154, 155)

 

 
Pascha

Christos voskrese!
Voistinu voskrese!  

„Anjel pri hrobe povedal svätým ženám,
ktoré prišli s voňavkami:
Vonné masti patria zosnulým,
ale Kristus je nesmrteľný.   
Preto volajte: Pán vstal z mŕtvych
a daroval svetu veľké milosrdenstvo.“

Požehnané a milostiplné sviatky Paschy,
radosť, pokoj a pravý život
od Vzkrieseného Pána
Vám prajú a vyprosujú

sestry baziliánky

sv. Bazil Veľký

Ľudský život sa napĺňa prostredníctvom mnohých úmrtí." sv. Bazil Veľký

Novinky

12. 3. 2018: Výlet do Tatier – zážitky aj vo fotogalérii

14. 2. 2018: Deň zasvätených košickej eparchie – aj s fotogalériou

13. 2. 2018: Odpustová slávnosť troch svätiteľov – aj vo fotogalérii

13. 2. 2018: Duchovná obnova pred sviatkom sv. Bazila – aj s fotogalériou

5. 2. 2018: Doplnené informácie o koledníkoch Dobrej noviny a závere roka 2017 s mladými v Trebišove – aj s fotogalériami

 

Staršie