Metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku

V sobotu 5. februára 2022 sa uskutočnilo prvé metropolitné slávenie dňa zasväteného života v Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku. Pre aktuálnu pandemickú situáciu sa konalo online formou. Účasť prijali všetci gréc...

Ďakujeme všetkým našim dobrodincom – darcom 2 % zo zaplatenej dane! Vďaka Vám sme mohli aj počas uplynulého roka podporiť aktivity s deťmi a mladými či stretnutia s rodinami vo farnostiach, kde pôsobíme. Každé ďakovanie je novou prosbou. Tak Vám vopred vyslovujeme svoju vďaku za pomoc v realizovaní...

V nedeľu po Kristovom narodení dňa 26. 12. 2021 navštívil vladyka Cyril Vasiľ, SJ, arcibiskup - košický eparchiálny biskup, svojich farníkov v Trebišove. Prihovoril sa im v kázni počas sv. liturgie pre deti. Na jej konci mladí a deti našej farnosti koledovali. Už niekoľko rokov piesňami a vianočnými...

Christos raždajetsja!

Zaodetí milosrdenstvom kráčajúc v ústrety blížnemu, aby sme išli s ním, skracujme vzdialenosť k srdcu človeka – staňme sa Jeho prítomnosťou.

V modlitbách vyprosuje

sr. Naukrácia Zavacká, OSBM, viceprovinciálna predstavená, a spolusestry

Každoročne v tomto čase prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Opierajúc sa o slová Pána Ježiša: ... proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov... zintenzívňujeme naše modlitby na tento úmysel.

Vo fotogalérii ponúkame myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františ...

Vzkriesenie Krista je našou silou!
Dáva najväčšiu nádej,
otvára život pre budúcu Božiu večnosť,
pre plnosť šťastia, pre istotu,
že nad zlom, hriechom a smrťou možno zvíťaziť.
.

(Sv. Otec František)

Nádej z Kristovho víťazstva
nech Vám pomáha zvládať každodenné úlohy
s väčšou dôverou, o...