Christos raždajetsja!

Zaodetí milosrdenstvom kráčajúc v ústrety blížnemu, aby sme išli s ním, skracujme vzdialenosť k srdcu človeka – staňme sa Jeho prítomnosťou.

V modlitbách vyprosuje

sr. Naukrácia Zavacká, OSBM, viceprovinciálna predstavená, a spolusestry

Každoročne v tomto čase prežívame v Cirkvi Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Opierajúc sa o slová Pána Ježiša: ... proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov... zintenzívňujeme naše modlitby na tento úmysel.

Vo fotogalérii ponúkame myšlienky v obrázkovej podobe z posolstva Sv. Otca Františ...

Vzkriesenie Krista je našou silou!
Dáva najväčšiu nádej,
otvára život pre budúcu Božiu večnosť,
pre plnosť šťastia, pre istotu,
že nad zlom, hriechom a smrťou možno zvíťaziť.
.

(Sv. Otec František)

Nádej z Kristovho víťazstva
nech Vám pomáha zvládať každodenné úlohy
s väčšou dôverou, o...

Christos raždajetsja!

Nebo sa sklonilo k zemi, dotklo sa človeka, prichádza Boh s odpustením, lásku si oblieka.

Vzdialený Boh sa stáva blízkym. Stáva sa človekom, jedným z nás. Blízkosť Boha pokoruje. On sa pokoruje, aby bol s nami, aby s nami kráčal, aby nám pomáhal. Je tu pre nás. Božou blízko...

Sviatok sv. Makriny (19. júla) patrí k dňom spoločného stretnutia našich sestier. Tentokrát sme sa zišli v rehoľnom dome v Trebišove pri spoločnom obede a modlitbe molebena k sv. Makrine v kaplnke, ktorá jej je zasvätená. Modlitbu viedol o. Polykarp Jacoš, OSBM.

Fotogaléria

Cez všetky veky sa vzkriesený Pastier neunavuje hľadať nás, svojich bratov, zblúdených na púšťach sveta.
(Sv. Otec František)

S prianím nechať sa Ním nájsť
a voviesť do pokoja, radosti a lásky
VZKRIESENÉHO KRISTA
prajeme vám a vyprosujeme
požehnané sviatky Paschy.

sr. Naukrácia Zavacká,...