Príprava

V týchto dňoch sa sestry našej viceprovincie intenzívne pripravujú na IV. viceprovinciálnu kapitulu, ktorá bude prebiehať v čase od 29.11. – 3. 12. 2011 v Sečovciach. „Provinciálna kapitula je podstatným vyjadrením kolegiality. Vyzýva každú sestru priamo alebo nepriamo k účasti na rozhodovaní.Keď zasadá, je najvyššou autoritou v provincii a má právo zostavovať štatúty, ktoré musia byť potvrdené generálnou predstavenou a jej radou. Predstavená provincie zvoláva provinciálnu kapitulu každých päť rokov.“ (Konštitúcie sestier Rádu sv. Bazila Veľkého) Pripravovaná kapitula sa bude niesť vo svetle Ježišovej modlitby, v ktorej vyprosuje od Otca pre členov Cirkvi milosť jednoty medzi sebou navzájom a s Trojjediným Bohom. Jednota, o akú Ježiš prosí, je darom a je možná iba vo Svätom Duchu. Preto prosíme vás, ktorí čítate tieto riadky, o modlitbu za naše spoločenstvo a celý priebeh kapituly. Vyprosujme si navzájom Svätého Ducha, aby nás pretváral na autentických služobníkov jednoty.

Ďalší článok